زبدةالاشعار

موضوع:عاصم تبریزی

ترحم ایتدی او بی کسلره امام فخار #اربعین_عاصم_تبریزی

اربعین وداع از کربلا و بازگشت به مدینه . . مرحوم عاصم تبریزی . ترحم ایتدی او بی کسلره امام فخار گوروب که آز قالور اولسون هلاک خرد و کبار . آیردی عمه لرین رأفتیله باجیلارین مزار پاک حسیندن بدیدۀ خونبار . کجاوه ده هاموسیبیشتر

دسته بندی درختی