زبدةالاشعار

موضوع:عاصم زنجانی

کیمدور برای حوزۀ دین باقر العلوم #باقریه_عاصم_زنجانی

مدح و میلادیه حضرت امام محمد باقر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم عاصم زنجانی . کیمدور برای حوزۀ دین، باقر العلوم غیر از امام اهل یقین، باقرالعلوم . . همنام جدّی اسمی محمّد دور اول وجود وصف کمالینه نهبیشتر

کون ومکاندا فاطمه دور خیرةالنساء #فاطمیه_عاصم_زنجانی

میلادیه حضرت زهرا (س) . . . مرحوم محمد امیدی ( #عاصم_زنجانی ) . . کون ومکاندا فاطمه دور خیرةالنّساء کلّ زماندا فاطمه دور خیرةالنّساء جمله جهاندا فاطمه دور خیرةالنّساء سگّیز جناندا فاطمه دور خی خیرةالنّساء غبطه مقام وبیشتر