زبدةالاشعار

موضوع:عمادالواعظین

ضلعی از اضلاع پیغمبر مهین بانوی راد #زینبیه_عمادالواعظین

در مدح حضرت زینب کبری(س) . ✍️ #زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج شیخ یوسف عماد الواعظین . ضلعی از اضلاع پیغمبر مهین بانوی راد آن که ناموس خدا و نام پاکش زینب است . گر زن است اما به مردان دو عالم هست ام زانکهبیشتر

دسته بندی درختی