زبدةالاشعار

موضوع:عمان سامانی

گشت تیغ لامثالش، گرم سیر

#فرشتگان_در_قتلگاه #جبرائیل_در_قتلگاه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم عمّان سامانی . گشت تیغ لامثالش، گرم سیر از پی اثبات حق و نفی غیر . ریخت بر خاک از جلادت خون شرک شست ز آب وحدت از دین رنگ و چرک . جبرئیلبیشتر

دسته بندی درختی