زبدةالاشعار

موضوع:غافل مازندرانی

مُهرِ مهرِ غیر را، باید ز دل، بر داشتن #اکبریه_غافل_مازندرانی

فی التوحید در مدح و مصیبت حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم محمدصادق آقاجان طبرستانی (غافل مازندرانی) . مُهرِ مهرِ غیر را، باید ز دل، بر داشتن تا نگینِ مُهرِ دل، از نامِ دلبر داشتن . رنگِبیشتر

دسته بندی درختی