زبدةالاشعار

موضوع:فائض اصفهانی

از شرف، کعبه اگر قبلۀ ارباب صفاست #خروج_مکه_فائض_اصفهانی

مفاخره کعبه و کربلا مرحوم فائض اصفهانی از شرف، کعبه اگر قبلۀ ارباب صفاست وادی کرببلا، مهبط انوار خداست فخر بر کعبه کند گر ز شرف، نیست غریب بارگاهی که در او، نور خدا، جلوه‌نماست به ‌سوی کعبه بُوَد عالمیان را گر روی کعبهبیشتر

دسته بندی درختی