زبدةالاشعار

موضوع:فانی اهری

ای ساربان اماندور ساخلا بو غم قطاری #اربعین_فانی_اهری

اربعین . . . مرحوم میرزا محمود فانی اهری . . ای ساربان اماندور ساخلا بو غم قطاری بو چولده دور یقیناً قارداشمین مزاری . . عطر حسیندن اولدی گلزار جان معطّر شوق لقای جانان الدن آلوب قراری . . چون ساربان بو سوزدن دوشدی بیربیشتر

دسته بندی درختی