زبدةالاشعار

موضوع:فرقانی تبریزی

ای عزیز جان زینب گیتمه قارداش دور اماندور #وداع_فرقانی

وداع حضرت امام حسین (ع) . . مرحوم فرقانی تبریزی . . ای عزیز جان زینب گیتمه قارداش دور اماندور وار آنامدان بیر وصیت بیر قدم ساخلا دایان دور . . صبر قیی ایله تحمّل محتضر پاکه یتوم گیت محضر پاکونده باری عرض حالی عرض ایدومبیشتر

دسته بندی درختی