زبدةالاشعار

موضوع:قدوسی تبریزی

در مبدأ نور آنکه عیان بود علی بود #حیدریه_قدوسی_تبریزی

در مدح حضرت على (ع) . . . مرحوم سید فتاح قدوسی تبریزی . در مبدأ نور آنکه عیان بود علی بود مرات رخ کنز نهان بود علی بود نی عالم امکان نه مکان بود علی بود تا صورت پیوند جهان بود علی بود تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود بیشتر

دسته بندی درختی