زبدةالاشعار

موضوع:محمدتقی میرزایی

باشلاندی ماه ماتم ، عالم نوایه گلدی #ورود_محرم #محمدتقی_میرزایی

حلول ماه محرم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_احوالیمیز_یاماندی … 10 سبک مشابه . محمد تقی میرزایی . باشلاندی ماه ماتم ، عالم نوایه گلدی زهراگیوبدی قاره، کربوبلایه گلدی . . ماه محرم اولدی،عرشه چکیلدیبیشتر

سرای فانیه کیم گلدی آخر اشگبار اولدی #پندیات #محمدتقی_میرزایی

عبرت نامه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد تقی میرزایی . سرای فانیه کیم گلدی آخر اشگبار اولدی بلادن قان اولوب قلبی ئولونجه دلفکاراولدی . تامل ایلسه انسان جهان عبرتدی سرتاسر تغافل ایلین هاردا گوروبسن هوشیاربیشتر

دسته بندی درختی