زبدةالاشعار

موضوع:محمد کاظمی نیا

سیبِ گلابِ نیمه رس چیده ام فقط #مناجات_محمد_کاظمی_نیا

مناجات محمد کاظمی نیا سیبِ گلابِ نیمه رس چیده ام فقط مثل انار در همِ پاشیده ام فقط مانند لاله ای که سرافکنده گشته است پیش خدا نشسته و باریده ام فقط حق تو را که هیچ نیاورده ام به جا خود را فقط غلام تو نامیده ام، فقط غرقبیشتر

دسته بندی درختی