زبدةالاشعار

موضوع:مردمی

من از سودای کوی تو چو بر خویشم نشان دارم #مسلمیه_مردمی

سفیر فرمانبر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ابوالقاسم مردمی . من از سودای کوی تو چو بر خویشم نشان دارم به بنهاده مستانه بهایش، نقد جان،، دارم . به فرمان توام سر، تا دم آخر، مرا من نیست در این سودا هرآنچه دادهبیشتر