زبدةالاشعار

موضوع:مشتاق کرمانی

عارفان دل به تولّای علی باخته اند #حیدریه_مشتاق_کرمانی

مدح حضرت علی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مشتاق کرمانی . عارفان دل به تولّای علی باخته اند عاشقان، رَخش به میدانِ ولی تاخته اند . سوخته در غم عشق علی و آل علی همه سر در خَمِ چوگانِ وی انداخته اند . رَستهبیشتر

دسته بندی درختی