زبدةالاشعار

موضوع:منصور تهرانی

ما ز کوی حق سفر تا کربلا خواهیم کرد #حسینیه_منصور_تهرانی

خروج مدینه #پیام_نهضت_کربلا . . . مرحوم منصور تهرانی . ما ز کوی حق سفر تا کربلا خواهیم کرد جان خود را در ره جانان فدا خواهیم کرد عهد و پیمانیکه ما بستیم و از روز ازل اندر آن وادی بعهد خود وفا خواهیم کرد یا ز جانان یا زبیشتر

دسته بندی درختی