زبدةالاشعار

موضوع:ميرزا عبدالرسول فنای زنوزی

باز اين فغان و غلغله اندر زمانه چيست؟ #ورود_محرم_فنا_زنوزی

ماه محرم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ميرزا عبدالرسول فنای زنوزی . باز اين فغان و غلغله اندر زمانه چيست؟ اين آتش زبان «فنا» را، زبانه چيست؟ . مرغان باغ، كرده چرا سر به زير پر درمانده جمله از طلب آب وبیشتر

دسته بندی درختی