زبدةالاشعار

موضوع:نصیری مراغه ای

مهر سسلر یا حسین ماه سسلر یا حسین #حسینیه_نصیری_مراغه_ای

یا حسین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . نصیری مراغه ای . مهر سسلر یا حسین ماه سسلر یا حسین آیه آیه حضرت الله سسلر یا حسین . شورسسلریا حسین ماهورسسلریاحسین نظم سسلر یاحسین من منثورسسلریاحسین . آب سسلر یاحسین وبیشتر

نقش اولوبدورصورتونده اسم اعظم یاعلی #حیدریه_نصیری_مراغه_ای

مدح حضرت علی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . نصیری مراغه ای . نقش اولوبدورصورتونده اسم اعظم یاعلی جمعدور وجهونده اسراردوعالم یاعلی . گردشینده چرخ گردون روزوشب هرآیینه گل آدون ذکرایلورافلاک منظم یاعلی . یوسفبیشتر

دسته بندی درختی