زبدةالاشعار

موضوع:نظیری نیشابوری

نبی که معجز ماه دو پیکر آورده #حیدریه_نظیری_نیشابوری

غدیریه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . نظیری نیشابوری . نبی که معجز ماه دو پیکر آورده مثال نور خود و نور حیدر آورده . فراز منبر یوم الغدیر این رمزست که سر ز جیب محمّد علی برآورده . حدیث «لحمک لحمی» بیان این معنیبیشتر

دسته بندی درختی