زبدةالاشعار

موضوع:هاتف اصفهانی

چه شود به چهرهٔ زرد من نظری برای خدا کنی #مهدیه_هاتف_اصفهانی

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید احمد حسینی ( هاتف اصفهانی ) . چه شود به چهرهٔ زرد من نظری برای خدا کنی که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی . تو شهی و کشور جان تو را تو مهی و جان جهان توبیشتر

دسته بندی درختی