زبدةالاشعار

موضوع:هلالی_جغتایی

من کیستم تا هر زمان پیش نظر بینم ترا #مهدیه_هلالی_جغتایی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . نورالدین هلالی جغتائی . من کیستم تا هر زمان پیش نظر بینم ترا گاهی گذر کن سوی من، تا در گذر بینم ترا . افتاده بر خاک درت، خوش آن که آئی بر سرم تو زیر پا بینیّ و من، بالای سربیشتر

دسته بندی درختی