زبدةالاشعار

موضوع:پُرغم

شکر و سپاس و حمد مرآن ذات پاکرا #مناجات #پرغم

در توحید . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا احمد پرغم . شکر و سپاس و حمد مرآن ذات پاکرا کورا خدای ، ذکر کند منعم و گدا . هستش وجود لیک نه ماناست بر وجود هر شیئی را که ظنّ بری نیستش روا . دارای عادلی کهبیشتر

دسته بندی درختی