زبدةالاشعار

موضوع:قم

گویند می شود دری از خلد وا به قم #حضرت_معصومه_خوشدل_تهرانی

در توصیف #قم . . . مرحوم خوشدل تهرانی . . گویند می شود دری از خُلد وا به قم من گویمت که برتر از این نه بها به قم . چون مهد پاک دختر موسی بن جعفرست خُلد برین رسد ز شرافت کجا به قم . معصومه مکرمه ثانیِ فاطمه کافزود مقدمشبیشتر

دسته بندی درختی