زبدةالاشعار

موضوع:مدینه

مسکینه کرم خانه ی حقدن صِله گلدی #حضرت_ام_البنین_انور_اردبیلی

مشاهدات مرحوم حاج انور در مدینه ی منوّره . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . مرحوم انور اردبیلی . مسکینه کرم خانه ی حقدن صِله گلدی عشقون گل آچوب مزرعه سی حاصله گلدی زینب دیل آچان شهریده طبعیم دیله گلدی اون گون علیبیشتر

آمدم من ای مدینه بردر بانوی گل #عدلی_تبریزی

زائر شهر مدینه خطاب به شهر مدینه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج اصغر فرشچی (عدلی تبریزی ) . آمدم من ای مدینه بردر بانوی گل برمشامم مشک عنبر میرسد یا بوی گل . روز را دانی چرا روشن کند چون آفتاب آری آری چونبیشتر

شهر پیغبر دینه، قبر زهرا هاردادی #عدلی_تبریزی

زائر شهر مدینه خطاب به شهر مدینه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج اصغر فرشچی (عدلی تبریزی ) . شهر پیغبر دینه، قبر زهرا هاردادی هاردا مخفی ایتموسن ،دخت طاها هاردادی . بازو پهلوسی سنان، درگهی اوددا یانان قلبیبیشتر

دسته بندی درختی