زبدةالاشعار

موضوع:11 جوادیه

تسلای دلِ مظلومِ عالم عالمی دارد #جوادیه #محمود_ژولیده

شهادت امام جواد (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج محمود ژولیده . تسلای دلِ مظلومِ عالم عالمی دارد گلوی تشنه کامِ زهر خورده مرهمی دارد . برای جرعه آبی دست و پا میزد؟ نه وَاللهِ بیادِ تشنه ی گودال، در جانشبیشتر

نگار ماه جبینی که شاه یوم معاد است #جوادیه #سعدی_زمان

میلاد ذیسعادت حضرت جواد الائمه علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سعدی زمان . نگار ماه جبینی که شاه یوم معاد است به چرخ حسن درخشنده مهر و پاک نژاد است . چه مهر؟روشنی آفتاب از رخ پاکش به پیش حسن رخش مهربیشتر

دلا بکوش! که انوار معرفت اینجاست #جوادیه #محمود_ژولیده

میلاد امام جواد (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . حاج محمود ژولیده . دلا بکوش! که انوار معرفت اینجاست عطش بیار که دریای مرحمت اینجاست . به تشنگانِ معارف، دهند آب حیات رهِ رسیدنِ بر حقِ معرفت اینجاست . خبر رسیدبیشتر

دسته بندی درختی