زبدةالاشعار

موضوع : اصحاب الحسین (ع)

#اصحاب_الحسین

( #طفلان_مسلم / #مسلمیه / #طفلان_زینب / #عبداله_الحسن / #حبیب_ابن_مظاهر / #حر / #وهب / #جون_غلام_سیاه / #اسلم_غلام_ترک / #سعید_بصری / #مسلم_ابن_عوسجه / #وهب / #جوان_نصرانی_در_قتلگاه / #یعقوب_کندی / #مختار_ثقفی )

دسته بندی درختی