زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:تنها_مرا_نه_دیده_ز_خون_جگر_تر_است

دسته بندی درختی