زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:توانا_مال_دنیادن_بو_قدری_اولما_چوخ_مغرور

دسته بندی درختی