زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:تو_آن_عزیز_دل_عاشقان_شیدایی

تو آن عزیز دل عاشقان شیدایی #مهدیه_خوندل_تبریزی

یا مهدی ــ مرحوم خوندل ــ تو آن عزیز دل عاشقان شیدایی میان مائی و نه غائبی نه پیدایی تو غائبی ز نظرها نشسته بر خاطر مکان اگر چه نداری مکین به دلهایی از آن زمان که رخت جلوه کرد بر دل من هنوز در دل و در دیده در تجلایی اگربیشتر

دسته بندی درختی