زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:تیره_شب_بود_و_فلک_غوطه_در_اندوه_گران

تیره شب بود وفلک غوطه در اندوه گران

امان نامه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم سید منصور دیبا خویی . تیره شب بود وفلک غوطه در اندوه گران ماه در گردش مستانه و لیکن نگران مرغ شبگیر به صد ناله برآورده فغان وه که در پرتو مه ، پور علی ، شیر ژیانبیشتر

دسته بندی درختی