زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:جاریست_چو_باران_عرق_شرم_به_رویم

دسته بندی درختی