زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:جان_مادر_ز_رخت_نور_خدا_جلوه_گر_است

دسته بندی درختی