زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:جوانی_میرود_از_دستم_و_غافل_ز_سبحانم

جوانی میرود از دستم و غافل ز سبحانم #مناجات #پندیات #مهدی_فرقانی

پندیات – مناجات … مهدی فرقانی … جوانی میرود از دستم و غافل ز سبحانم بهای این جوانی را خدا داند نمیدانم همی دانم که عمری را به دورازاوتبه کردم هزاران بار پیمان بستم و بشکست پیمانم چنان دربندگی سستم کهبیشتر

دسته بندی درختی