زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حاجی_شدی_تو_از_همه_بستگان_جدا

ز فضل آن الهیِ کریمت ای دوست

بدرقه زائر کعبه ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . سیف اله آذری . ز فضل آن الهیِ کریمت ای دوست به خانۀ خدا کنی عزیمت ای دوست . ز نور حق به چهره ات بود علامت بگوید از وفا همه سفر سلامت . برو در آن دیار حق خدا خدا کنبیشتر

دسته بندی درختی