زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حاوی_سنندجی

بزرگ بار خدایا بدان نخستین نور #مناجات_حاوی_سنندجی

مناجات توسل به 14 معصوم علیهم السلام مرحوم حاوی سنندجی بزرگ بار خدایا بدان نخستین نور که از صبوحی بزمت گرفت جام ظهور که او هنوز نبی بود و ماسوا پنهان که او هنوز جلی بود و ماسوا مستور به دومین رقم قدرتت که با هم بود ظهوربیشتر

دسته بندی درختی