زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسرتله_عمری_گئچن_باده_ایچن_پیالۀ_غمدن

دسته بندی درختی