زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسنیه_عدلی_تبریزی

جفای زهر ايدوب اثر #حسنیه_عدلی_تبریزی

زبانحال حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عدلی تبریزی . جفای زهر ايدوب اثر دوشوبدی جانيمه شرر جگرلريم يانورباجی ويرون حسينيمه خبر . . قراريمی بو زهرآلوب نه حالته منی سالوب اولان غمبیشتر

جفای زهر ايدوب اثر #حسنیه_عدلی_تبریزی

زبانحال حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عدلی تبریزی . جفای زهر ايدوب اثر دوشوبدی جانيمه شرر جگرلريم يانورباجی ويرون حسينيمه خبر . . قراريمی بو زهرآلوب نه حالته منی سالوب اولان غمبیشتر

قویدی تا قدم عالمه حسن #حسنیه_عدلی_تبریزی

مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام …..   حاج اصغر فرشچی (عدلی تبریزی) ….. قویدی تا قدم عالمه حسن سایۀ خدا شاه ممتحن ایلدی بیان بو سوزی علن گولّنوب بوگون گلشن و چمن آفتاب زهرا آچدی گوز زمانهبیشتر

دسته بندی درختی