زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رقیم_ئولدی_خرابه_ده_تشنه_لب_ئولن_قارداش

دسته بندی درختی