زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رمضان_است_رفیقان_همه_بیدار_شویم

رمضان است رفیقان! همه بیدار شویم #مناجات #لاادری

رمضانیه شاعر ؟؟؟ رمضان است رفیقان! همه بیدار شویم همه بیدار در این فرصتِ سرشار شویم زیر سنگینی اعمالِ پریشان مُردیم رمضان است، بیایید سبک بار شویم می توانیم در این ماه به قرآن برسیم می توانیم در این ماه، علی وار شویمبیشتر

دسته بندی درختی