زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رمضان_ای_مه_رحمت_مه_غفران_رمضان

رمضان ای مه رحمت مه غفران رمضان #مناجات #ولایی_زنجانی

رمضانیه سید ناصر ولائی زنجانی رمضان ای مه رحمت مه غفران رمضان رمضان ای سپر آتش نیران رمضان هیچ ماهی نَبُوَد چون تو ، به حق با عظمت در تو نازل به پیمبر، شده قرآن رمضان سحرت پر برکت هست و شبت لیلۀ قدر در تو سرشار شود رحمتبیشتر

دسته بندی درختی