زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رنجبری

اولموسان عازم بوگون بیت خدایه گئدوسن

بدرقۀ زائران کعبه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . رنجبری . اولموسان عازم بوگون بیت خدایه گئدوسن ایلیوب آلله اوزی دعوت منایه گئدوسن . ایلسون هاردا زیارت التماسیم وار دعا زمزم و کوه حرا،مروه صفایه گئدوسن . روز و شببیشتر

دسته بندی درختی