زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ریا_گرفته_جهان_را_و_صدق_نیت_نیست

دسته بندی درختی