زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ریزم_ز_دیده_اشک_غم_اندر_هوای_تو

دسته بندی درختی