زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زبدة_الاشعار

نیست اهل درد را جز درگهت دارالشفا! #فضولی

دارالشفّا . ✍️ #زبدة_الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . حکیم ملا محمد فضولی . نیست اهل درد را جز درگهت دارالشفا بی دوا دردی کز این درگه نمی یابد دوا . بود بی دردی مرا مانع ز ذوق وصل او ، بنده ی دردم، که شد سوی تو دردمبیشتر

دسته بندی درختی