زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زشت_رویان_چو_ببینند_رخ_زیبا_را

دسته بندی درختی