زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زیارت_جامعه_کبیره

السّلام ای چارده سرمست مینا السّلام #الهادی #مصیبی_تبریزی

«عرض سلام و تحیّت محضر چهارده معصوم» فرازی از زیارت جامعه ی کبیره ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki محمد علی مصیبی تبریزی ✔️ (السلام علیکم یااهلبیت النبوة) السّلام ای چارده سرمست مینا السّلام سرخوشانِ بادۀ فَتحاً مبینابیشتر

دسته بندی درختی