زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زینب_ای_صاحب_لوای_نهضت_سلطان_عشق

زینب ای صاحب لوای نهضت سلطان عشق #مجلس_ابن_زیاد #آسال_اردبیلی

مجلس ابن زیاد . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . نوید آسال اردبیلی . زینب ای صاحب لوای نهضت سلطان عشق ای سفیر باوقار مکتب قرآن عشق . ای علینون مفخری نایب مناب فاطمه جاهد عالی سجایا افسر نسوان عشق . مطلع شعر شجاعتبیشتر

دسته بندی درختی