زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ز_ازل_جمال_تو_زد_چو_دم_ز_تجلیات_علی_علی

دسته بندی درختی