زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ز_وصل_روى_آن_دلبر_دلم_چون_گلشن_است_امشب

دسته بندی درختی