زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ساقی_به_من_سوخته_دل_داده_شرابی

دسته بندی درختی