زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ساقی_شده_سرمست_و_خمار_از_دم_سجاد

دسته بندی درختی