زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سالان_سکوته_عقولی_وقار_زهرادی

سالان سکوته عقولی وقار زهرادی #فاطمیه #امانی_اردبیلی

زهرا (س) کیمدی؟ . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج علیرضا امانی اردبیلی . سالان سکوته عقولی وقار زهرادی بو امتیازه دلیل اقتدار زهرادی . بطول طاهره شرح رموز خلقتدی محجبان فلک پرده دار زهرادی . حجاب وعفت وعصمتبیشتر

دسته بندی درختی